Đạo và Đời

Chánh pháp và giải thoát

Tri thức, năng lực, tồn tại, tất cả duyên khởi vĩnh viễn là tương đối. Đó chẳng phải là sự thiếu sót của đức Phật nhân gian mà đó mới là khế hợp với chân lý. Tuy nói là tương đối, nhưng không luận là

Đăng bởi Cư sĩ Diệu Mai
DƯƠNG LỊCH

tháng sáu, 2020

Sắp đặt theo

Hai

Ba

Năm

Sáu

Bảy

CN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Không có sự kiện

SỰ KIỆN PHẬT GIÁO

tháng sáu, 2020

Sắp đặt theo

Không có sự kiện