Đạo và Đời

Hãy tìm hiểu tôn giáo này

Hãy tìm hiểu Tôn giáo này Mọi người đều nên có một tôn giáo và tôn giáo này biểu lộ tư tưởng của họ. Không có tôn giáo, con người sẽ trở thành mối nguy hiểm cho xã hội. Các nhà khoa học và tâm

Đăng bởi Cư sĩ Diệu Mai

Thập Thiện (Phần 2)

(Xem phần 1 tại đây) II.Pháp môn tu Thập thiện:  Mười chi pháp nêu trên được chia ra ba phần tương ứng với ba nghiệp thân, khẩu, ý. Không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm là ba điều thiện thuộc thân nghiệp. Không nói dối, không lưỡng thiệt, không ác khẩu, không ỷ ngữ thuộc về khẩu nghiệp.

Đăng bởi Cư sĩ Diệu Mai

Thập Thiện (Phần 1)

Cứu cánh rốt ráo của Đạo Phật là “Vô thủ trước Niết Bàn”. Cảnh giới ấy một khi thành tựu, bậc giác ngộ sẽ đạt được trạng thái “Vô vi nhi vô bất vi” (Nghĩa là không làm, hay vô sự, nhưng không việc chi là không hoàn tất); “Tùy duyên bất biến” (nương theo mọi duyên nhưng tâm giải thoát không hề biến chuyển). Tóm

Đăng bởi Cư sĩ Diệu Mai
DƯƠNG LỊCH

tháng chín, 2020

Sắp đặt theo

Hai

Ba

Năm

Sáu

Bảy

CN

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Không có sự kiện

SỰ KIỆN PHẬT GIÁO

tháng chín, 2020

Sắp đặt theo

Không có sự kiện